Środa, 22 Maj 2019

Regulamin

1. Informacje ogólne:

 • a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Serwis Zdrowie dalej „Serwis”) – prowadzonego pod adresem URL: www.zdrowie.pap.pl – oraz warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną.
 • b) Właścicielem treści publikowanych w Serwisie jest Skarb Państwa – Ministerstwo Zdrowia, l. Miodowa 15, 00-952 Warszawa (dalej: „Właściciel”).
 • c) Wydawcą i administratorem Serwisu jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-502), ul. Bracka 6/8 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym − Rejestr przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062594 o kapitale zakładowym w wysokości 30 695 520 zł, wpłaconym w całości, NIP 525-000-10-90 (dalej: „Wydawca”).

2. Zasady korzystania z treści publikowanych w Serwisie Zdrowie:

 • a) Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3 poniżej, korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie jest bezpłatne – zarówno w zakresie dostępu, jak również kopiowania i dalszego wykorzystywania – przy czym Właściciel i Wydawca mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone, a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.
 • b) Zamieszczone w Serwisie treści (teksty, zdjęcia, filmy, grafiki) można wykorzystywać bezpłatnie na dowolnym polu eksploatacji (z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 3 poniżej) pod następującymi warunkami:
  • Wymagana jest rejestracja w serwisie;
  • Wymagane jest każdorazowe powołanie się na źródło w postaci podpisu: „źródło: www.zdrowie.pap.pl”;
  • Wszystkie teksty można wykorzystywać zarówno w całości, jak i w części, także dokonując ich modyfikacji lub łącząc z innymi treściami, jednakże wyłącznie pod warunkiem zachowania zasadniczej treści merytorycznej oryginalnego tekstu;
  • Zdjęcia i grafiki ilustracyjne oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP” lub www.zdrowie.pap.pl) można wykorzystywać wyłącznie w oryginale – tj. bez prawa do ich jakiejkolwiek modyfikacji – oraz pod warunkiem opublikowania ich razem z tekstem, przy którym zostały umieszczone na Serwisie Zdrowie i pod jednoczesnym warunkiem wykorzystania minimum 50% objętości (liczby znaków) danego tekstu;
  • Infografiki oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP” lub www.zdrowie.pap.pl) można wykorzystywać wyłącznie w oryginale, bez prawa do ich modyfikacji;
  • Filmy oznaczone logiem i/lub marką Wydawcy („PAP” lub www.zdrowie.pap.pl) można embedować wykorzystując kod podany na portalu Serwis Zdrowie, albo bezpłatnie pobierać z platformy wideo PAP (www.wideo.pap.pl) znajdującej się pod adresem www.wideo.pap.pl (wymagana rejestracja) – bez prawa do ich modyfikacji;
 • c) Niektóre zdjęcia, filmy lub grafiki (jeżeli są oznaczone inaczej niż logiem „PAP” lub adresem www.zdrowie.pap.pl) publikowane w serwisie mogą być własnością innych podmiotów niż Właściciel, wówczas do ich wykorzystania jest niezbędna zgoda Wydawcy,

3. Zakaz wykorzystywania treści w materiałach reklamowo-promocyjnych:

 • Zamieszczone w Serwisie treści można wykorzystywać wyłącznie w zakresie użytku informacyjnego. Korzystanie z nich w innych celach, w szczególności marketingowych, reklamowych czy promocyjnych wymaga osobnej, pisemnej zgody Właściciela.

4. Informacje techniczne i prawne:

 • a) Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.
 • b) Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Wydawcę usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).
 • c) Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisu.
 • d) Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 • e) Ze względu na uwarunkowania techniczne Wydawca nie gwarantuje, że informacje i materiały przesyłane za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
 • f) Zarówno Serwis jako całość, jak i poszczególne jego elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 • g) Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów przez użytkowników.
 • h) Użytkownicy korzystają z Serwisu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania przez użytkownika z Serwisu, w szczególności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.